PORTFOLIO

iran on the road

Video - Kilofilmetro
VoiceOver - Simone Poletti
Soundtrack & Audio Post Production - Edoardo Pacchiotti

Action aid

soundtracks
&
Audio post production

sync your video

music

HOME